ABOUT_US

افزایش پیچیدگی های دنیای تجارت ، تلاش افراد و سازمان ها برای دستیابی به مزایای رقابتی، گسترش بحران های مالی و اقتصادی، فشارهای فزاینده سیاسی در دنیای اقتصاد و بسیاری عوامل دیگر اهمیت تحلیل گری های مالی و تشکیل سبدهای سرمایه گذاری را چندین برابر نموده است . صرف نظر از اینکه سرمایه گذار شخص است یا موسسه ، بدون داشتن درک روشنی از علت سرمایه گذاری و اتخاذ استراتژی های سرمایه گذاری مناسب با شرایط اقتصاد کنونی، احتمالاً کشتی تصمیمات مالی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. شواهد تجربی و علمی نشان می دهد که در اقتصاد جهان و ایران با استفاده از علم تحلیل می توان قیمت بسیاری از بازارها را پیش بینی نمود. در میان بازارها ، نقش بازار کالاهای اساسی به عنوان بازارهایی کارا ، در اقتصاد جهانی همواره پررنگ و تعیین کننده بوده است . با پیشرفت تجارت و فن آوری ، بسیاری از کالاها صرف نظر از مصارفی که در بخش های مختلف دارند به عنوان ابزارهای مهم سرمایه گذاری روزانه سرمایه هنگفتی را جذب خود می کنند که در این بین رشد بازارهای انرژی ، فلزات گرانبها و مواد غذایی به ویژه در چند سال اخیر قابل توجه بوده است . از این رو ، برای داشتن تجارتی موفق از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذار شناخت دیدگاه‌ها و دستیابی به آخرین اطلاعات برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد است . شناخت بیشتر قطعا آماده ساز بستری مناسب برای داشتن رقابتی تنگاتنگ و در نهایت کسب سود و دستیابی به مواهب اقتصادی در بازاری است که علم ، شناخت و تجربه حرف اول و آخر را میزند

تماس مستقیم